Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 frivillige andelshavere fra andelsforeningen, 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der på generalforsamlingen er valgt af foreningens medlemmer. 

Bestyrelsen varetager den daglige drift af foreningen og udfører generalforsamlingens beslutninger, jf. vedtægterne §29–30. Bestyrelsesarbejdet varetages i bestyrelsesmedlemmernes fritid.

Bestyrelsen kan kontaktes via:

Forretningsorden

Bestyrelsen har en forretningsorden, der fastlægger rammerne for bestyrelsens arbejde i det daglige.

Forretningsorden indeholder:

 • Bestyrelsesmedlemmernes roller
 • Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer
 • Rammerne for bestyrelsesmøderne
 • Dagsordenen for bestyrelsesmøderne
 • Indholdet af referater fra bestyrelsesmøderne

Bestyrelsen holder møde ca. én gang om måneden, jf. vedtægterne §31–32. Andelshavere kan få taletid på et bestyrelsesmøde, hvis de ytrer ønske om det skriftligt.

Udvalg

Bestyrelsen har oprettet en række udvalg til at varetage særlige opgaver i den daglige drift:

 • Vedligeholdelse af bygningen
 • Intranet og hjemmeside
 • Internet/bredbånd og vedligeholdelse af it
 • Vaskeri
 • Andelsnyt og nyheder i almindelighed
 • Arrangementer

Vicevært

Foreningens vicevært Kim, kan kontaktes via:

 • Telefon: 3616 3307 (inden for normal arbejdstid)
 • Intranettet ProBo
 • E-mail: soenderstrandhus@gmail.com
 • En seddel i postkassen placeret i gården ved hjørnet af Wagnersvej og Beethovensvej

Kontortiden er:

 • Mandag og fredag kl. 9.00 – 10.00
 • Onsdag kl. 17.00 – 18.00

Viceværten er ansat til at varetage opgaver på vores fælles ejendom, arealer og installationer. Opgaverne indbefatter blandt andet håndtering af skrald, snerydning, gartner arbejde, pasning af varmecentral og kommunikation med håndværkere. 

Dertil hjælper viceværten til med at radiatorerne virker når varmen bliver tændt om efteråret - samt bestiller udskiftning af målere, når radiatorer udskiftes eller nye sættes op. 

Viceværten uddeler endvidere grønne, sorte og brune affaldsposer, samt vandtud/luftblander/palator til vandhanerne. Plus meget mere.

Virksomheder tilknyttet foreningen

En række virksomheder er tilknyttet foreningen i forbindelse med den administrative drift:

 • Administratorerne står for ejendommens økonomiske og juridiske forvaltning: Boligadministratorerne A/S, Nyrupsgade 13, 1, 1602 København V
 • Revisor: Datarevision FRR, Pile Alle 29, 2000 Frederiksberg
 • Forsikringsselskab: Alm. Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø
 • Internet: Rua Data
 • Vaskeri: Nortec, Søndre Ringvej 49F, 2605 Brøndby
 • Rengøring: Firma Service IVS, Wagnersvej 7B, st. tv., 2450 København SV
 • Vurderingsfirma: Focus2, Kobbelvænget 2, 2700 Brøndshøj
 • Aflæsning af varme: ista Danmark A/S, Borupvang 5B, 2750 Ballerup
 • Håndværkere

Økonomi

Da det er foreningens formål at eje og administrere bygningen i fællesskab, er der udgifter som går igennem huslejen, som man som husejer ellers selv ville have stået for. Nedenfor er et forsøg på at illustrere hvordan udgifterne på udvalgte udgiftstyper, kan tage sig ud.

I 2020 var den gennemsnitlige udgifter for en andelslejlighed pr. måned 3.877 kr. – fordelt på udvalgte poster:

 • Affaldssortering og storskrald: 343 kr.
 • Koldt vand/drikkevand: 197 kr.
 • Internet: 89 kr.
 • Vedligeholdelse: 1.045 kr.
 • Ejendomsskat/grundskyld: 453 kr.
 • Ejendomsværdiskat: 0 kr.
 • Renteudgifter og afdrag til gæld: 674 kr.

Hertil er der varme og varmt vand, som du betaler for selvstændigt.

Ovenstående beregninger er baseret på, hvad udgifterne gennemsnitligt er pr. lejlighed, uagtet størrelsen og antal beboere. Alt andet lige ville store lejligheder og mange beboere betyder højere udgifter, end hvad beregningerne ovenfor viser, mens små lejligheder og få beboere ville betyde færre udgifter. 

Generalforsamling

Den besluttende myndighed i andelsforeningen er generalforsamlingen, som består af alle andelshavere i foreningen, jf. vedtægterne §25–28.

Hvert år inden udgangen af april måned indkalder bestyrelsen til en ordinær generalforsamling. Her vælges bestyrelsesformanden og de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Dertil fremlægges årsregnskab for det forgangne år og drifts- og likviditetsbudgettet for næste år til godkendelse af generalforsamlingen, og bestyrelsen gennemgår en beretning for året, der gik.

På generalforsamlingen drøftes også forslag der vedrører foreningen – fx byggeprojekt og låntagning, samt forslag indstillet af bestyrelsen eller andelshaverne, jf. vedtægterne §26 stk. 2-3.

Indkaldelse til generalforsamlingerne og referater kan findes på intranettet i "Dokumentarkiv".

(Rev. 18.10.20)