Husordenen er omtalt i vedtægternes §13. Såfremt nedenstående regler ikke overholdes, vil det blive påtalt af bestyrelsen.

(Vedtaget 28. marts 2001)

Affald

Køkken affald må kun smides i affaldsskaterne som er placeret i gården, poserne skal være forsvarligt lukket.

Storskrald, som f.eks. møbler og andre større genstande, må kun smides i containeren, som er placeret i gården.

Aviser, blade olign. skal smides i de anviste containere, som er placeret i gården.

Farlig miljøaffald såsom, maling olign. skal afleveres til Købehavns miljø bil som kommer hver anden mdr. og eller på københavns anviste affaldssteder.

Altaner og haver

Altankasser som sættes op udvendig på alternerne skal opsættes forsvarligt, og med ekstra fastspændelse.

Altaner må ikke males, facadernes farve er bestemmende for hele ejendommen, og vedtages af bestyrelsen.

Brug af grill i haverne og på altanerne er tilladt, under forudsætning af, at det ikke er til gene for andre. Hvis der skal grilles andre steder skal det foregå i gården, på den af ejendommens opsatte gril.

Græsslåning af haverne skal ske på hverdage mellem kl. 8 og 19 i weekend / søn- og helligdage mellem kl. 10 – 16

Haveejerne skal holde gangene udfra deres haver i passende stand, det vil sikre at hække, buske o.lign. skal klippes og ukrudt ud til havensskel skal fjernes så det ikke er til gene for andre.

Badeværelse / toilet

Såfremt der er badekar, må det kun benyttes til badning, der bør minimeres mellem kl. 24 – 6.

Vandspil skal undgås, og dryppende haner og utætte cisterner skal omgående anmeldes eller udbedres.

Intet, der kan tilstoppe afløbet, må kastes i toilettet.

Cykler, barnevogne og lign.

Barnevogne, legetøj, cykler, knallerte, M/C m.v. må kun henstilles på de anviste steder.

Fyrværkeri

Fyrværkeri må kun antændes, hvor det kan ske uden fare for mennesker og bygninger, og må ikke være til gene. Endvidere må fyrværkeri ikke antændes på / fra terrasse, altaner m.v.

Fællesarealer

Leg eller ophold på fællesarealer skal ske under rimlig hensyntagen til de øvrige beboere og bør ophøre ved mørkets frembrud.

Oprydning skla ske af fælles arealerne, grillen olign. når dette har været brugt.

Portene i gården skal holdes lukket og låst.

Biler

Der må ikke parkeres i og foran porten.

Parkering må kun foregå på den offentlige vej eller gade.

Vask og reparation af biler må kun finde sted på offentlig vej eller gade.

Musik

Brug af musikinstrumenter, stereoanlæg, tv-apparater m.v. må på intet tidspunkt være til gene for ejendommens øvrige beboere, og bør almindeligvis minimeres i tidsrummet mellem kl. 22 - 6

Støj

Leg og unødig støj må ikke finde sted på trapperne.

Tekniske hjælpemidler, vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen, skal installeres og benyttes således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommens øvrige beboere, Benyttelse bør begrænses i tidsrummet mellem kl. 22 – 6

Boremaskiner, brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må kun finde sted på hverdage mellem kl. 8 – 20 og weekender / søn- og helligdage mellem kl. 10 – 16.

Vinduer og døre

I regn-, sne, frost eller stormvejre skal alle vinduer i loftrum, kælderrum og trappeopgange holdes lukket.

Vaskeri og tørring

I det omfang der i ejendommen findes vaske- og tørrerum skal disse efter endt benyttelse afleveres ryddeligt og rengjort.

Tørring af tøj må kun finde sted på de anviste pladser og tørrerum, dog kan tøjtørring findes sted på ikke fastanbragte tørrestativer. Tøj, som ophænges i tørrerum, må ikke dryppe på gulvet.