Velkomst

Først lidt historie:

Sønderstrandhus, der har facade mod Mozarts Plads, er tegnet af arkitekt Elliot Hjuler. Bygningen, der fremtræder med stor dominans på pladsen, er opført med pudsede facader og rødt tegltag. Huset er opført i 1934. De seneste ejere var bl.a. Sparekassen SDS, Nordea og PFA. Vi blev andelsboligforening i marts 2000.

Regler:
De overordnede regler for vores andelsboligforening er vores vedtægter, som kun kan ændres på en generalforsamling.
Derudover har vi en husorden, som skal hjælpe os med at tage almindeligt hensyn til hinanden. Denne kan også kun ændres på generalforsamling.

Din indflydelse:
Du er med til at bestemme, hvis du møder op til vores generalforsamling en gang om året i april måned. Her tages de fleste vigtige beslutninger.

Bestyrelsen:
Vælges på generalforsamlingen. De er valgt til at varetage dine interesser i løbet af året, holde styr på budgetter og vedligeholdelse.
Bestyrelsen holder møde en gang om måneden. Der er lavet en del udvalg, som arbejder imellem bestyrelsesmøderne.

Vedligeholdelse:
Som hovedregel skal du betale det meste selv. Der er dog visse undtagelser. Se vedtægter eller spørg viceværten hvis du er i tvivl.

Ombygninger og lignende:
Skal godkendes i bestyrelsen. Se vedtægter.
Også hvis du bygger, maler o.a. i have eller på altan.

Ventelisten:
Når du har fået bolig her i ejendommen har du ret til at blive skrevet op på vores interne venteliste. Du kommer på den måde før folk der kommer udefra. Opskrivning ved henvendelse til bestyrelsen.

Barnevognsskur:
I hver ende af gården finder du et hus, hvor du kan sætte barnevognen. Nøglen til opgangen passer.

Trillebør og græsslåmaskine:
Kan frit benyttes, du finder dem  i barnevognsskuret  i gården ved Wagnersvej.

Cykelkælder:
Vi har en fælles cykelkælder midt i gården på Beethovensvej siden. Nøglen til opgangen passer.

Vaskeri:
Indgangen finder du i cykelkælderen. Elektronisk-vaskeri-chip hentes hos vicevært. Regningen for brug af vaskeriet afregnes over den månedlige huslejeopkrævning. Vi har elektronisk bookning af vaskemaskiner og tørretumblere, der kan ske fra PC, smart-phone eller direkte på skærm i vaskeriet. Her er også en elektrisk rulle der kan bruges uden beregning.

Affaldssortering
Vi følger nøje Københavns Kommunes direktiv for affaldssortering. På vores viceværtkontor udleveres en grundig oversigt på affaldssorteringen i ejendommen.

Arrangementer:
”Julekomsammen”  søndagen før første søndag i advent. Traditionel julestue med "julemand" og "juleknas". Andelsboligforeningens fadølsanlæg får også lov til at "sprænge" med dejlig juleøl til de voksne.

Beboerblade og anden kommunikation:
Vi kommunikerer skriftligt med omdelte nyhedsbreve når det er nødvendigt. Herudover bruger vi også opslag på opslagstavlerne der er på alle opgange. Vi kan også via vores hjemmeside, sende korte nyhedsbreve til de beboere der har tilmeldt sig denne service.

HUSORDEN

Vedtaget på generalforsamlingen d. 28/3 2001

Såfremt nedenstående regler ikke overholdes,

vil det blive påtalt af bestyrelsen.

Affald:

Køkkenaffald må kun smides affaldsskakterne, som er placeret I gården,

poserne skal være forsvarligt lukket.

Storskrald, som f.eks. møbler og andre større genstande, må kun smides I containeren, som er placeret I gården.

Aviser, blade og lign. skal smides i de anviste containere,

som er placeret I gården.

Farligt miljøaffald såsom, maling olign. skal afleveres til Københavns miljøbil

som kommer hver anden måned, og eller på Københavns anviste affaldssteder.

------------------------------------------------------------------------------

Altaner og haver

Altankasser som sættes op udvendig på altanerne skal opsættes forsvarligt og med ekstra fastspændelse.

Altaner må ikke males, facadernes farve er bestemmende for hele ejendommen,

og vedtages af bestyrelsen.

Brug af grill I haverne og på altanerne er tilladt, under forudsætning af,

at det ikke er til gene for andre. Hvis der skal grilles andre steder, skal det

ske på ejendommens fælles grill I gården.

Græsslåning af haverne skal ske på hverdage mellem kl. 8-19 og I weekenden / søn- og helligdage mellem kl. 10-16.

Haveejerne skal holde gangene udfra deres haver I passende stand,

det vil sige at hække, buske o. lign. skal klippes og ukrudt ud til havens skel

skal fjernes, så det ikke er til gene for andre.

------------------------------------------------------------------------------

Badeværelse/toilet

Såfremt der er badekar, må det kun benyttes til badning, der bør minimeres mellem kl. 24-6.

Vandspild skal undgås.Dryppende vandhaner og utætte cisterner skal omgående anmeldes til viceværten eller udbedres ved egen hjælp.

Intet, der kan tilstoppe afløbet, må kastes I toilettet.

------------------------------------------------------------------------------

Cykler, barnevogne og lign.

Barnevogne, legetøj, cykler, knallerter, M/C m.v. må kun henstilles på de

anviste steder.

------------------------------------------------------------------------------

Fyrværkeri

Fyrværkeri må kun antændes, hvor det kan ske uden fare for mennesker og bygninger, og må ikke være til gene. Endvidere må fyrværkeri ikke antændes på/fra terasser, altaner m.v.

------------------------------------------------------------------------------

Fællesarealer

Leg eller ophold på fællesarealer skal ske under rimelig hesyntagen til de øvrige beboere og bør ophøre ved mørkets frembrud.

Oprydning skal ske af fælles arealerne, grillen o.lign. når dette har været brugt.

Portene I gården skal holdes lukket og låst.

------------------------------------------------------------------------------

Biler

Der må ikke parkeres I og foran porten.

Parkering må kun foregå på den offentlige vej eller gade.

Vask og reparation af biler må kun finde sted på offentlige vej eller gade.

------------------------------------------------------------------------------

Musik

Brug af musikinstrumenter, stereoanlæg, tv-apparater m.v. må på intet tidsdspunkt være til gene for ejendommens øvrige beboere, og bør almindeligvis minimeres I tidsrummet kl. 22 - 6.

------------------------------------------------------------------------------

Støj

Leg og unødig støj må ikke finde sted på trapperne.

Tekniske hjælpemidler, vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen, skal installeres og benyttes således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommens øvrige beboere.

Benyttelse bør begrænses I tidsrummet mellem kl. 22 - 6.

Boremaskiner, brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må kun finde sted på hverdage mellem kl. 8 - 20 og weekender / søn- og helligdage

mellem kl. 10 - 16.

------------------------------------------------------------------------------

Vinduer og døre

I regn-, sne, frost, og stormvejr skal alle vinduer I loftsrum, kælderrum og trappeopgange holdes lukket.

------------------------------------------------------------------------------

Vaskeri og tøjtørring

Tørrerum skal efter endt benyttelse afleveres ryddeligt og rengjort.

Tørring af tøj må kun finde sted på de anviste pladser og tørrerum, dog kan tøjtørring finde sted på ikke fastanbragte tørrestativer. Tøj, som ophænges I tørrerum, må ikke dryppe på gulvet.


Logo for AB SØNDERSTRANDHUS tegnet af bestyrelsesmedlem Anita Holsting

Sønderstrandhus

opført 1930-1934

 

Sønderstrandhus, der har facade mod Mozarts Plads, er tegnet af arkitekt Elliot Hjuler. Bygningen, der fremtræder med stor dominans på pladsen, er opført med pudsede facader og rødt tegltag. Facaden mod pladsen er strengt symmetrisk udformet med et gennemgående, lodret vinduesbånd som midterlinje.

 

Mozart Plads er halvcirkelformet, og pladsrummet afgrænses af bebyggelse i 3-5 etager. Tre bygningsvolumer syd for Borgmester Christiansens Gade understreger pladsens halvcirkulære form.

Sønderstrandhus, ligger som point de vue for Borgbjergsvej, og fremtræder med klare funktionalistiske træk og en symmetrisk, pudset facade mod pladsen.

 

Sønderstrandhus fremhæves som en bygning med høj bevaringsværdi.

(Bydelsatlas Kgs. Enghave 1993)

 

AB SØNDERSTRANDHUS

Andelsboligforeningen blev stiftet i år 2000.

Ejendommen blev overtaget fra den daværende ejer PFA BYG2.

   

BAUHAUS inspireret arkitekt

Elliot Hjuler 1893-1968

 

”Elliot Hjuler opførte i sin næsten 45-årige karriere som selvstændig et overordentligt  stort antal huse, der næsten alle er præget af en personlig, indsigtsfuld forståelse for konstruktive og arkitektoniske former. Hans tegnestuer måtte ikke blive større, end at han selv kunne styre alle detaljer, og der var derfor kun få medarbejdere. En betydelig del af bygherrekredsen bestod af konsortier, der opførte de billigst mulige boliger. Men til trods for det deraf følgende ofte ret skrabede præg, er hans planløsninger tit umådeligt gennemarbejdede med optimal udnyttelse af de beskårne mål. Elliot Hjuler fulgte udviklingen fra Bedre Byggeskik over Bauhaus til den funktionelle tradition og ydede sit bedste i den traditionelle, danske teglstensarkitektur”.

(Bente Holst)